• ข่าวและโปรโมชั่น
Double A Point Collection Thailand

Announcement


สำหรับสมาชิกโครงการ Double APoint Collection (DAPC) เมื่อทำการแลกของรางวัลรวมมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ส่งเอกสารหนังสือรับรอง หรือ ภพ.20, สำเนาบัตรประชนพร้อมเซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง โดยบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จำกัด (มหาชน) จะรับผิดชอบในส่วน ภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้สมาชิกโครงการทุกท่าน


เงื่อนไขโครงการ

• สินค้าที่เข้าร่วมรายการ : สินค้าภายใต้แบรนด์ “Double A”, “Double A Color Print 90 gsm 500 sheet”, “Double A Paper 80 gsm 500 sheet”, “Double A Green Paper A4 80 gsm” ทุกขนาด ยกเว้น “Double A 70 gsm”

• สินค้าที่เข้าร่วมรายการต้องซื้อในราคาปกติ หรือราคาโครงสร้าง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• เอกสารใช้สมัคร : หนังสือรับรองหรือ ภพ. 20, สำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง, ใบสมัครโครงการ Double A Point Collection

• เอกสารใช้สะสมแต้ม : สำเนาใบกำกับภาษีเท่านั้น

• เอกสารใช้แลกของรางวัล : สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง, ใบแลกของรางวัล

• สมาชิกโครงการต้องส่งใบรับของรางวัล, หนังสือรับรอง หรือ ภพ.20, สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับของรางวัล มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัลครั้งต่อไป

• คะแนนสะสมจะหมดอายุภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ลูกค้าได้รับคะแนน และสามารถใช้แลกของรางวัลได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

• บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จำกัด (มหาชน) จะรับผิดชอบในส่วน ภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้สมาชิกโครงการทุกท่าน

• สมาชิกโครงการจะไม่เสียค่าขนส่งใดใดเพิ่มเติม และสมารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งผ่านช่องทาง www.Double APointcollection.com

• หากสมาชิกโครงการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัล

• ตัดรอบการแลกของรางวัลในวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน

• พนักงานบริษัท Double A, ตัวแทนจำหน่ายในเครือ DDS, ร้านค้าปลีก, ศูนย์ถ่ายเอกสาร และโรงพิมพ์ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Double A Point Collection

• คะแนนสะสม "DAPC" ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนให้กับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหรืออนุญาตให้ใช้คะแนนสะสม "DAPC" หากตรวจสอบพบสมาชิกโครงการที่มีเจตนานำคะแนนสะสม "DAPC" ไปใช้ในเชิงธุรกิจ สมาชิกโครงการที่ทุจริต ฉ้อฉล หรือมีเจตนาหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางที่จะนำคะแนนสะสม "DAPC" ไปใช้ในเชิงธุรกิจ บริษัทมีสิทธิยกเลิก หรือเรียกคืนคะแนนสะสม "DAPC" ดังกล่าว หรือเรียกคืนของรางวัลที่สมาชิกโครงการได้แลกรับไปแล้ว รวมถึงเรียกร้องให้ผู้ใช้บริการชดใช้ราคาหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ได้รับจากการใช้คะแนนสะสม "DAPC" ดังกล่าวได้ทุกประการด้วย

• สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Double APointcollection.com หรือ 1759 กด 7 Double A Hotline


Double A Point Collection Thailand